Deboralux.com – Skropstas, Pincetes, līmes pieaudzēšanai, attaukotāji, žāvētāji, līmes paliktņi

Privātuma politika

Privātuma politika

Šie privātpersonas datu aizsardzības noteikumi attiecas uz DEBORALUX.COM mājas lapu. Ja nepiekrītat šiem privātpersonas datu aizsardzības noteikumiem, tad lūdzam pamest DEBORALUX.COM mājas lapu! Šīs lapas apmeklēšana nozīmē, ka Jūs piekrītat šiem privātpersonas datu aizsardzības noteikumiem. SIA “DEBRALUX”, reģistrācijas numurs: 41203069110 , juridiskā adrese: Akas iela 69, Roja, LV-3264 (turpmāk – DEBORALUX.COM) ir uzņēmusies pienākumu aizsargāt klientu privātumu.
  1. Personas datu apstrādes Pārzinis: “DEBORALUX”, (turpmāk tekstā – DEBORALUX.COM), registrācijas numurs 41203069110, juridiskā adrese: Akas iela 69, Roja, LV-3264, mājaslapas adrese: www.deboralux.com.
  2. Privātuma politika sniedz informāciju par to, kā DEBORALUX.COM vāc, apstrādā, glabā, kopīgo, dzēš un aizsargā Klienta personas datus, tādējādi nodrošinot, ka Klienta personas dati tiek apstrādāti likumīgi, godprātīgi un Klientam pārredzamā veidā. Aktuālā privātuma politikas versija tiek publicēta DEBORALUX.COM mājas lapā www.deboralux.com, sadaļā Privātuma politika.
  3. Piemērojamie tiesību akti: Eiropas Parlamenta un padomes Regula Nr.2016/679 par fizisku personu aizsardzību attiecībā uz personas datu apstrādi un šādu datu brīvu apriti (2016. gada 27.aprīlis).
  4. DEBORALUX.COM ir tiesīga apstrādāt šādus personu datus: sniedzot kontaktinformāciju (vārds, uzvārds, personas kods, piegādes adrese, deklarētās dzīvesvietas adrese, telefona numurs un e-pasta adrese) mūsu mājas lapā vai birojā; Komunikācijas dati – e-pasts, vēstule vai telefona numurs, – saistīti ar Klienta komunikāciju ar DEBORALUX.COM; Klienta IP adreses informācija, no klienta konta tīmekļa vietnē www.deboralux.com vai izmantojot sīkdatnes.
  5. Klienta personas datu apstrādes pamats: Klienta piekrišana – Klients, kā personas datu subjekts, pats dod piekrišanu personas datu vākšanai un apstrādei noteiktiem mērķiem Klientu pasūtījumu izpilde un darījuma noformēšana – lai DEBORALUX.COM varētu izpildīt klienta pasūtījumu, tai jāapkopo un jāapstrādā noteikti personas dati, kas tiek savākti pasūtījuma sagatavošanas laikā vai pirms tās. DEBORALUX.COM likumīgās intereses – DEBORALUX.COM ir tiesības apstrādāt Klienta personas datus tādā apjomā, kādā tas ir objektīvi nepieciešams 6.e.-6.g.punktos norādīto darbību veikšanai.
  6. DEBORALUX.COM apstrādā Klienta personas datus šādā nolūkā: Piedāvājumu sagatavošanai; Pārdošanas darījumu noformēšanai; Piegādes nodrošināšanai; Klientu informēšanai par jaunumiem un aktuālajiem piedāvājumiem; Klienta sūdzību izskatīšanai saistībā ar pārdotajām precēm vai sniegtajiem pakalpojumiem; Biznesa plānošanai un analītikai; Videonovērošanai drošības nolūkā.
  7. DEBORALUX.COM iegūst Klienta personas datus, kad Klients: Iegādājas produktus vai pakalpojumus DEBORALUX.COM birojā vai interneta veikalā, veicot Klienta identifikāciju; Pierakstās jaunumu saņemšanai no DEBORALUX.COM; Jautā produktu vai pakalpojumu piedāvājumu vai sazinās ar DEBORALUX.COM saistībā ar sūdzību vai informācijas pieprasīšanu, identificējot Klientu; Piedalās konkursos, loterijās vai aptaujās; Tiek filmēts ar DEBORALUX.COM videonovērošanas iekārtām DEBORALUX.COM birojā.
  8. Klienta personas datu nodošana trešajām pusēm Preču piegādei – vārds, uzvārds, e-pasts, telefona nr., piegādes adrese. DEBORALUX.COM ir pienākums sniegt informāciju par personas datiem tiesībsargājošām iestādēm, tiesai vai citām valsts un pašvaldības iestādēm, ja tas izriet no normatīvajiem aktiem vai attiecīgās iestādes informācijas pieprasījuma. DEBORALUX.COM izsniegs Klienta personas datus tikai nepieciešamā un pietiekamā apjomā atbilstoši normatīvo aktu prasībām un konkrētās situācijas objektīviem apstākļiem.
  9. Personas datu glabāšanas ilgums DEBORALUX.COM glabā personas datus atbilstoši definētajiem personas datu apstrādes mērķiem un normatīvo aktu prasībām, kamēr pastāv vismaz viens no šiem kritērijiem: kamēr ir spēkā datu subjekta piekrišana attiecīgai personas datu apstrādei, ja nepastāv cits datu apstrādes likumīgs pamats. kamēr DEBORALUX.COM pastāv juridisks pienākums datus glabāt saskaņā ar normatīvajiem aktiem; kamēr ārējos normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā DEBORALUX.COM var realizēt savas likumiskās intereses.
  10. Datu drošība un datu labošana Visi klientu personas dati, kas kļuvuši zināmi DEBORALUX.COM mājaslapā vai biroja apmeklējuma laikā, ir uzskatāmi par konfidenciālu informāciju. DEBORALUX.COM veic visus iespējamos drošības pasākumus (administratīvos, tehniskos un fiziskos), lai aizsargātu klientu personas datus. Klientam ir tiesības pamatoti pieprasīt, lai viņa personas dati tiktu papildināti, laboti, kā arī lai personas datu apstrāde tiktu izbeigta vai dati tiktu dzēsti, ja tie ir novecojuši, nepilnīgi vai vairs neatbilst sākotnēji minētajam datu apstrādes nolūkam. DEBORALUX.COM interneta veikala lietotājam ir tiesības dzēst savu profilu, par to atsūtot pieprasījumu uz epastu: info@deboralux.com. Šādā gadījumā pieprasījums tiek pieņemts tikai, ja tas nosūtīts no tā paša epasta, uz kuru reģistrēts lietotāja profils. Klientam ir tiesības atteikties no jebkādu jaunumu saņemšanas, atrakstoties no jaunumu saņemšanas, noklikšķinot uz epasta saites vai nosūtot informāciju uz epastu: info@deboralux.com; DEBORALUX.COM neuzņemas atbildību par jebkādu nesankcionētu piekļuvi personas datiem un/ vai personas datu zudumu, ja tas nav atkarīgs no DEBORALUX.COM, piemēram, Klienta vainas un/ vai nolaidības dēļ.